11. februar arrangerte vi Østlandsmøtet

Foto: Gitte Bertelsen

En gang i året inviteres lokalforeningene i hele Østlandet til samling for å utveksle ideer og utfordringer. Denne gang var DNT Valdres vert og hadde lagt møtet til Vaset, med mulighet for skitur i fint terreng i forkant av møtet.

DNT Valdres bestemte seg for å legge arrangementet til Vasetstølen fredag 10. - lørdag 11. februar. For første gang ble det lagt opp til at man kunne ankomme dagen før selve møtet for uformelt samvær og dessuten muligheter for skiturer i Vasetløypene. Antall deltakere på møtet var 29, hvorav 14 benyttet anledningen til å komme på fredagen.

Fra sentraladministrasjonen møtte bl.a. generalsekretær Nils Øveraas og leder/fagsjef for Naturforvaltningsavdelingen, Anne Mari Aamelfot Hjelle.

Saksliste på Østlandsmøtet 2017

1. Velkommen v/Trond Vatn

2. Presentasjon av DNT Valdres v/Tor Harald Skogheim 

3. Samarbeidet i/med FNF v/Anne Mari Aamelfot Hjelle og Ole Morten Fossli

4. Kraftutbygging av Vinda v/ Tor Harald Skogheim

5. Livet (og levekårene) i de små foreningene v/Trond Vatn

6. Tistedalen Friluftslag – et eksempel på en annerledes organisasjonsmodell v/Ove Aardal

7. Samhandling i DNT v/ DNT sentralt

8. Kunnskapsåret 2017 v/ DNT sentralt

9. Kajakksatsingen i DNT v/ Henning Wikborg og Simon Torgersen 

10. Erfaringsdeling - smått og stort v/ Alle

11. Eventuelt og avslutning

Foto: Helle Hovden

Selve møtet på lørdagen inneholdt mange spennende temaer og engasjementet fra salen var upåklagelig. Fra DNT Valdres holdt Tor Harald Skogheim og Trond Vatn innledninger. Siden DNT Valdres er en relativt liten medlemsforening i DNT-systemet - den 37. største av 57 foreninger regnet etter antall medlemmer, hadde vi valgt å sette opp "Livet (og levekårene) i de små foreningene" som eget tema. Utgangspunktet var en utvalgsutredning fra 2014 der iverksetting av tilrådingene ennå er i startsfasen.

Det er stor forskjell på størrelse mellom de ulike medlemsforeningene. De 5 største foreningene har til sammen 60 prosent av de vel 270 000 medlemmene pr november 2016, mens de 20 minste har totalt 3 prosent av medlemstallet. Fra DNT Oslo og Omegn med 87 264 medlemmer til Varangerhalvøya Turlag med 136. Hvis man regner pr. medlem, viser det seg imidlertid at aktivitetsnivået på mange områder er høyere i små foreninger enn i de større. Viktigste unntak fra dette gjelder hytter - der mange små foreninger har hytter, men disse hyttene er gjennomgående ganske små og de store foreningene har derfor i gjennomsnitt flere overnattinger på sine hytter regnet pr. eget medlem.

Mens de små foreningene er gode på aktivitet, har de som oftest ingen fast ansatte og sjelden egne lokaler. Det er et stort sprang økonomisk å få på plass både en ansattressurs og kunne holde seg med egne lokaler. Det blir derfor en skjevfordeling når det gjelder tilgang på slike "faste holdepunkter" når det gjelder store og små foreninger. Basert på gjennomsnittet for hele DNT, skulle eksempelvis DNT Valdres hatt ca 0,5 årsverk i lønnet stilling, et lite kontor og to hytter, men vi står med null på alle disse tre områdene. De små foreningene blir derfor gjerne mer sårbare og avhengige av en kontinuerlig tilgang på ildsjeler for å holde hjulene i gang. Det store spørsmålet blir derfor hvordan man kan gjøre de små foreningene mer robuste. Man kommer neppe utenom at det vil være behov for hjelp fra det store fellesskapet for å få dette til.

Forklaring til figuren over:

Kategori 1 er de største foreningene. DNT Valdres er i kategori 5.


Lunsj i trivelige omgivelser og med trivelige mennesker
Lunsj i trivelige omgivelser og med trivelige mennesker Foto: Helle Hovden
Generalsekretær Nils Øveraas var en av mange som hadde innlegg, vert og nestleder i DNT Valdres, Trond Vatn i forgrunn.
Generalsekretær Nils Øveraas var en av mange som hadde innlegg, vert og nestleder i DNT Valdres, Trond Vatn i forgrunn. Foto: Helle Hovden

Det var ellers mange godord å høre både før folk reiste og i tilbakemeldinger vi har fått etterpå. Neste års Østlandsmøte ble for øvrig tildelt Kongsberg og Omegns Turistforening.

Referent: Trond Vatn

Skrevet av Jørgen Wangensteen 8. mars 2017