Pressemelding – Nettverk for fjellgrenser i Valdres

Utrovatnet på Filefjell mot Børrelie
Utrovatnet på Filefjell mot Børrelie Foto: Jørgen Wangensteen

Natur- og friluftslivsområdene i våre fjell representerer en unik verdi både for oss som bor her, for de som har hytte eller er på besøk som turister.  Nå er disse områdene utsatt for et stort utbyggingspress. Det er derfor behov for å sette en grense for hvor det ikke skal bygges nye hyttefelt eller gjøres andre større inngrep. Kommuner og fylkeskommuner har et stort ansvar her, og betegnende nok uttalte Riksrevisjonen allerede i 2007 følgende: «Dagens arealforvaltning bidrar til en nedbygging av områder som Stortinget har vektlagt skal ivaretas». Siden da har vondt gått til verre. 

Det er opprettet et nettverk som samler kunnskap og arbeider for fjellgrenser i Valdres. Nettverket består av natur- og friluftslivorganisasjoner, hytteorganisasjoner, grunneiere og lokalpolitikere, og alle som deler ønsket om å ta vare på fjellnaturen i Valdres inviteres med i nettverket.

Hytter i tregrensa
Hytter i tregrensa

Mange unike natur- og friluftslivsområder i våre fjell er under stort utbyggingspress, og det er derfor behov for å sette rammer for hyttebyggingen og andre større inngrep. Deltakerne i nettverket opplever for ofte at kommunene ikke i stor nok grad ivaretar hensynet til å bevare sine natur- og friluftslivsverdier for framtiden. Flere av de aktuelle utbyggingsplanene vil kunne redusere naturkvaliteter, landskapsverdier og allmennhetens mulighet til å bedrive tradisjonelt friluftsliv i områdene. I sum kan dette vise seg å gå på tvers av det arbeidet som for eksempel Valdres Natur- og Kulturpark gjør for å markedsføre Valdres som en attraktiv opplevelsesregion. 

Kommunalt vedtatte- eller regionale planer for fjellgrenser eller markagrenser kan gi forutsigbare rammer for å sikre bærekraftig verdiskapning og for å ivareta viktige natur- og friluftslivsområder. Valdresrådet har i vedtak V20-/-17 anbefalt kommunene å gjøre dette, og vi i nettverket oppfordrer sterkt Valdreskommunene og Oppland fylkeskommunene til å starte arbeidet med å utrede områder og kriterier for slike grenser. 

Fjellgrenser eller markagrenser bidrar til å: 

 • Bevare regionens attraktivitet som rekreasjonsområde 
 • Bevare den samfunnsmessige verdiskapningen som deltidsinnbyggere og besøkende bidrar med i lokalsamfunnene 
 • Skape forutsigbare rammer for investeringer for både private og offentlige interesser 
 • Ivareta naturens egenverdi og sikre viktige natur- og friluftslivsområder for framtidige generasjoner 

«I mange fjellområder, særlig de som ligger nærmest de største byene, er det mye bygging av hytter…. Regjeringen vil innhente mer kunnskap om problemstillingen, og deretter ta stilling til om det skal utarbeides en statlig planretningslinje for deler av fjellområdene. Regjeringen vil også vurdere å gi penger til fylkeskommunene, for å stimulere til regionale planer for fjellområder med stort utbyggingspress.» Valdres er uten tvil et slikt område. 

Til slutt vil vi vise til ansvaret kommunene og fylkeskommunene har som felleskapsforvalter av store deler av arealet i Norge. I 2007 uttalte Riksrevisjonen seg om arealutviklingen i Norge, og konkluderte slik: «Dagens arealforvaltning bidrar til en nedbygging av områder som Stortinget har vektlagt skal ivaretas». Denne utviklingen har bare fortsatt i Valdres – antall fritidsboliger øker med ca. 11% i året. 

Nettverket for fjellgrenser i Valdres mener kommunene og fylkeskommunen må ta fatt i dette!

På vegne av nettverket:

 • DNT Valdres - Merethe Lundene
 • Aurdalsåsen Hytteforening – Elisabeth Kerr Eckbo
 • Naturvernforbundet i Valdres – Fred Kuyper
 • Valdres Hytteforum - Knut Nes
 • Norsk Ornitologisk Forening Valdres-Ørrin – Trond Øigarden
 • NJFF Oppland – Bergfinn Alund
 • Forum for natur og friluftsliv Oppland – Ole Morten Fossli
Eidsbugarden, hvor bør fjellgrensa gå her?
Eidsbugarden, hvor bør fjellgrensa gå her? Foto: Jørgen Wangensteen

Skrevet av Jørgen Wangensteen 17. januar 2019